2021-09-28

System i polityka jakości

W Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie wdrożony jest system zarządzania zgodny z wymaganiami Norm:
 - PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”

- PN-EN ISO/IEC  17025:2018-02  „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
 Poprzez wdrożenie założeń Norm stanowiących zbiór ogólnych kryteriów związanych z bieżącą pracą, Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie czynności.


 W PSSE Gnieźnie system zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:


- Politykę jakości,
- Deklaracja jakości
- Księgę jakości,
- Procedury ogólne,
- Procedury systemu zarządzania,
- Procedury badawcze,
- Procedury techniczne,
- Instrukcje badawcze,
- Instrukcje robocze.


Celem oceny funkcjonowania oraz możliwości doskonalenia systemu zarządzania w PSSE w Gnieźnie, przeprowadzane są systematyczne, niezależne i udokumentowane audity zewnętrzne
i wewnętrzne.
Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie pełnią:
- Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości,
- Główny Specjalista ds. Systemu Jakości w Laboratorium Bakteriologicznym.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się