2019-05-16

Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Św. Wawrzyńca 18

NIP: 7841993598
REGON: 000655250
Nr rachunku bankowego: NBP O/O Poznań 76 1010 1469 0064 1922 3100 0000

e-mail: psse.gniezno@pis.gov.pl

             sekretariat@psse-gniezno.pl

www.psse-gniezno.pl

tel. 61-426-22-42/43
fax. 61-426-27-77

Pod podany numer telefonu alarmowego prosimy dzwonić poza godzinami pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym.

Telefon alarmowy: 693 023 355

 

Wykaz telefonów wewnętrznych:

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 

Sekcja Epidemiologii
wew. 219

 

Kierownik Sekcji Epidemiologii
wew. 206

 

Sekcja Higieny Komunalnej
wew. 221, 222

 

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
wew. 202

 

Sekcja Higieny Pracy
wew. 203

 

Kierownik Sekcji Higieny Pracy
wew. 209

 

Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
wew. 207, 208

 

Kierownik Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
wew. 204

 

Laboratorium Bakteriologiczne
wew. 205

 

Kierownik Laboratorium Bakteriologicznego
wew. 205

 

OddziaŁ Ekonomiczny i Administracyjny
wew. 213, 214, 215

 

Główny Księgowy - Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego
wew. 212

 

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
wew. 210

 

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodziezy
wew. 218

 

Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
wew. 217

 

Stanowisko Pracy Głownego Specjalisty ds. Systemu Jakości
wew. 216

 

Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń
wew. 216

 

Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych
wew. 210


 

Adres Elektronicznej Skrytki Podawczej:

/PSSEGniezno/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta  użytkownika na platformie ePUAP.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się